Video

Theo dõi chúng tôi để biết thêm nhiều video hơn tại: 

Cơ Khí Đức Tùng:

https://www.youtube.com/channel/UCEmrT3pFjtBgwUPMPRdFxFg/featured

Đức Tùng Máy Công cụ:

 https://www.youtube.com/channel/UCWUW_3KzYGubPlD857FBKBg